Ofertes de Treball

Oferta de treball

TÈCNIC/A DE CULTURA - CARCAIXENT

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Borsa de treball.

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2).

Grup: A2.

Organisme: Ajuntament de Carcaixent.

Termini de presentació: des de: 20-11-2023 fins a: 19-12-2023.

Més Informació.


TÈCNIC/A SUPERIOR D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL - CARCAIXENT

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Borsa de treball.

Titulacions: Tècnic/a superior.

Grup: Nou nivell B.

Organisme: Ajuntament de Carcaixent.

Termini de presentació: des de: 20-11-2023 fins a: 19-12-2023.

Més informació.


PROFESSOR/A DE MÚSICA, EN L'ESPECIALITAT DE VIOLONCEL - TEULADA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Borsa de treball.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2).

Titulació específica: Estar en possessió d'alguna de les titulacions específiques que a continuació es detallen:
- Títol superior de Música, especialitat Violoncel, d'acord amb l'RD 617/1995, de 21 d'abril.
- Títol superior de Música, especialitat Pedagogia de Cant i de les especialitats instrumentals, opció Violoncel, d'acord amb l'RD 617/1995 de 21 d'abril.
- Títol superior de Música, en l'especialitat d'Interpretació – Violoncel, d'acord amb l'RD 631/2010 de 14 de maig.
- Títol superior de Música en l'especialitat de Pedagogia – Violoncel, d'acord amb l'RD 631/2010, de 14 de maig.
- Títol de professor/a superior, de l'especialitat de Violoncel, d'acord amb el Decret 2618/1966, de 10 de desembre, o titulacions equivalents de plans anteriors.
- Títol de professor/a de l'especialitat de Violoncel, d'acord amb el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o equivalent de plans anteriors.

En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, haurà d'aportar-se la titulació degudament homologada per l'autoritat educativa competent.

Grup: A2.

Organisme: Ajuntament de Teulada.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 29-11-2023.

Més informació.


TÈCNIC/A SOCIOCULTURAL - RAFELBUNYOL

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Procés d'estabilització.

Prova: Valoració de mèrits.

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2).

Titulació específica: Diplomatura, llicenciatura o grau universitari.

Grup: A2.

Nº Places totals: 1.

Organisme: Ajuntament de Rafelbunyol.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 07-12-2023.

Més informació.


BIÒLEG/BIÒLOGA - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Contratació laboral indefinida.

Prova: Valoració de mèrits.

Titulacions: Sense especificar.

Titulació específica: Titulació universitària (NIVELL MECES 3 O NIVELL 7 EQF) llicenciatura en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia o Ciències Biomèdiques o grau en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia o Ciències Biomèdiques + màster oficial universitari en Biologia molecular, Cel·lular i Genètica o Similar.

Grup: Sense especificar.

Nº Places totals: 1.

Descripció de places:

- Règim jurídic: contractació en règim de dret laboral. 

- Tipus de contracte: contracte de duració indefinida per a la gestió activitats cientificotècniques (art. 23 bis de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i art. 85.5 de la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d'investigació biomèdica). 

- Període de prova: segons conveni col·lectiu aplicable. 

- Jornada: completa. 

- Retribució bruta anual: 27.830,99 €. 

- Lloc de treball: IIS La Fe, València. 

- Procés selectiu: concurs de mèrits, segons la valoració d’estos, que es detalla en l’apartat corresponent, i, si és procedent, entrevista.

Organisme: FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI LA FE DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Termini de presentació: des de: 22-11-2023 fins a: 06-12-2023.

REQUISITS

a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s’aplique la lliure circulació de treballadors/ores en els termes en què esta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre este dret segons el que preveu el Reial decret 543/2001, de 18 de maig, o, en defecte d'això, estar en possessió del permís de treball corresponent en cas de pertànyer a un estat no membre de la Unió Europea. 

b) Haver complit 16 anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei. 

c) Tindre la capacitat funcional necessària per a l’acompliment de les tasques o funcions corresponents al lloc objecte de la convocatòria. 

d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques ni dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública. 

e) No haver sigut acomiadat disciplinàriament o en virtut d'un acomiadament objectiu de l'IIS La Fe, a excepció que este haja sigut declarat nul o improcedent. No es procedirà a l'exclusió, si han transcorregut més de tres anys des de la data de l'acomiadament, fins a la data de publicació de les bases de la convocatòria. 

f) Complir els requisits contractuals segons la legislació vigent en matèria de permisos de treball o qualsevol altra que la substituïsca. No seran admeses en el present procés de selecció les persones que hagen vist extingida, en els tres anys anteriors a la data de publicació de la present convocatòria d'ocupació, la seua relació laboral amb l'IIS La Fe a causa de la no superació del període de prova.

Més informació.


ADMINISTRATIU O ADMINISTRATIVA - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional.

Titulació específica: Títol de batxiller, tècnic/a de Formació Professional o el seu equivalent per a l’acompliment de la categoria, accés a la universitat per a majors de 25 anys si s’acredita estar en possessió del títol de graduat en ESO o equivalent a efectes professionals, o haver superat almenys 15 crèdits ECTS dels estudis universitaris. En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, cal estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació.

Grup: C1.

Nº Places totals: 7.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


ANALISTA PROGRAMADOR I DE SISTEMES - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2).

Titulació específica: Diplomatura universitària en Informàtica, enginyeria tècnica en Informàtica o grau universitari en Enginyeria Informàtica. Com que pertanyen al mateix cicle formatiu, s’admetrà també la titulació de llicenciatura en Informàtica i Enginyeria Informàtica. En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, cal estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació.

Grup: A2.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


AUXILIAR ADMINISTRATIU O AUXILIAR ADMINISTRATIVA - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria.

Titulació específica: Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o el seu equivalent per a l'acompliment de la categoria. En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, cal estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació.

Grup: C2.

Nº Places totals: 8.

Distribució places:

 • Lliure: 7.
 • Diversitat Funcional: 1.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


AUXILIAR DE FARMÀCIA - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria.

Grup: C2.

Nº Places totals: 7.

Distribució places:

 • Lliure: 6.
 • Diversitat Funcional: 1.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1).

Grup: A1.

Nº Places totals: 64.

Descripció de places: De les places convocades, es reserven 2 places per als que tinguen la condició legal de persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %, d'acord amb el que establix la base 5.7 de les referides bases generals en les especialitats d'Anestesiologia-Reanimació i Radiodiagnòstic.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


FISIOTERAPEUTA - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2).

Titulació específica: Títol de grau en Fisioteràpia o diplomatura en Fisioteràpia, o equivalent.

Grup: A2.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


INFERMER O INFERMERA - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2).

Titulació específica: Títol de grau en Infermeria o diplomatura en Infermeria, o equivalent.

Grup: A2.

Nº Places totals: 90.

Distribució places:

 • Lliure: 70.
 • Diversitat Funcional: 20.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


INFERMER O INFERMERA ESPECIALISTA EN INFERMERIA OBSTETRICOGINECOLÒGICA - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2).

Titulació específica: Títol de diplomatura universitària o grau en Infermeria i el títol d'infermera/er especialista en Infermeria Obstetricoginecològica, o el seu equivalent per a l'acompliment de la categoria.

Grup: A2.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


LOGOPEDA - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2).

Titulació específica: Títol de diplomat/ada universitari/ària en Logopèdia o títol oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a la categoria.

Grup: A2.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


METGE O METGESSA D'URGÈNCIA HOSPITALÀRIA - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1).

Titulació específica: Títol de grau en Medicina i Cirurgia, o llicenciatura en Medicina i Cirurgia, i especialitat en qualsevol de les especialitats vigents o el certificat que preveu l'art. 3 de l’RD 853/1993, de 4 de juny.

Grup: A1.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


METGE O METGESSA DEL TREBALL - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1).

Titulació específica: Títol de llicenciat en Medicina i Cirurgia i, a més, especialista en Medicina del Treball o diplomat en Medicina d’Empresa.

Grup: A1.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


TÈCNIC O TÈCNICA EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA - VALÈNCIA 

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria.

Titulació específica: Títol tècnic o tècnica en Cures Auxiliars d'Infermeria (cicle formatiu de grau mitjà en Cures Auxiliars d'Infermeria), o Formació Professional de primer grau en la seua branca sanitària o el seu equivalent per a l'acompliment de la categoria.

Grup: C2.

Nº Places totals: 91.

Distribució de places:

 • Lliure: 73.
 • Diversitat Funcional: 18.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


TÈCNIC O TÈCNICA EN DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional.

Titulació específica: Títol de Formació Professional de tècnic/a superior branca sanitària, especialitat Documentació Sanitària o equivalent.

Grup: C1.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


TÈCNIC O TÈCNICA ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÒSTIC - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional.

Titulació específica: Títol de Formació Professional de tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic o títol de Formació Professional de segon grau branca sanitària especialitat en Radiodiagnòstic, o equivalent.

Grup: C1.

Nº Places totals: 18.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


TÈCNIC O TÈCNICA ESPECIALISTA EN RADIOTERÀPIA - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional.

Titulació específica: Títol de tècnic superior en Radioteràpia, títol de tècnic especialista en Radioteràpia (Formació Professional de segon grau, branca sanitària) o títol de tècnic especialista en Medicina Nuclear (Formació Professional de segon grau, branca sanitària).

Grup: C1.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


TÈCNIC O TÈCNICA INFORMÀTICA - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional.

Titulació específica: Cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família d'Informàtica i Telecomunicacions o equivalent. Com que pertany al mateix cicle formatiu de Formació Professional, serà admesa, així mateix, la titulació de grau superior de Formació Professional de la família d'Informàtica i Telecomunicacions o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, cal estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació.

Grup: C1.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


TERAPEUTA OCUPACIONAL - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2).

Titulació específica: Títol de diplomatura o grau universitari en Teràpia Ocupacional.

Grup: A2.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


ZELADOR O ZELADORA - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Concurs oposició.

Titulacions: Agrupacions professionals (Grup/Subgrup E/AP).

Grup: E.

Nº Places totals: 47.

Distribució places:

 • Lliure: 34.
 • Diversitat Funcional: 13.

Organisme: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI - VALÈNCIA.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 22-12-2023.

Més informació.


AUXILIARS ADMINISTRATIUS - ALBAL

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Borsa de treball.

Prova: Oposició.

Titulacions: Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria.

Grup: C2.

Organisme: Ajuntament d'Albal.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 07-12-2023.

Més informació.


COORDINADOR/A FORESTAL - VALÈNCIA

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Borsa de treball.

Prova: Valoració de mèrits.

Titulacions: Tècnic/a superior.

Titulació específica: Títol de tècnic superior en Gestió Forestal i del Medi Natural (LOE) o tècnic superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics (LOGSE), o tècnic especialista en Explotació Forestal, branca agrària (LLEI 14/1970) o tècnic especialista en Aprofitaments Forestals i Conservació de la Naturalesa, branca agrària (LLEI 14/1970) o títol de tècnic superior que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al lloc, o equivalent.

Grup: Nou nivell B.

Organisme: Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València.

Termini de presentació: des de: 23-11-2023 fins a: 15-12-2023.

Més informació.


CONDUCTOR (GRUP III, NIVELL 5, ÀREA B) - MADRID

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Oposició.

Titulacions: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional.

Titulació específica: Títol de Batxillerat, FP II o Formació Professional de grau superior, que podrà ser substituït per 3 anys d'experiència professional en la mateixa categoria o similar o 2 anys d'experiència en la mateixa categoria o similar més la titulació d'FP I o cicle formatiu de grau mitjà.

Grup: C1.

Nº Places totals: 25.

Distribució places:

 • Lliure: 15.
 • Promoció Interna: 10.

Organisme: Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

Termini de presentació: des de: 22-11-2023 fins a: 21-12-2023.

Més informació.


TÈCNIC ESPECIALISTA III (GRUP III, NIVELL 4, ÀREA C) - MADRID

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Oposició.

Titulacions: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional.

Titulació específica: Títol de Batxillerat, FP II o Formació Professional de grau superior, que podrà ser substituït per 3 anys d'experiència professional en la mateixa categoria o similar o 2 anys d'experiència en la mateixa categoria o similar més la titulació d'FP I o cicle formatiu de grau mitjà.

Grup: C1.

Nº Places totals: 46.

Distribució places:

 • Lliure: 43.
 • Diversitat Funcional: 3.

Organisme: Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

Termini de presentació: des de: 22-11-2023 fins a: 21-12-2023.

Més informació.


ADMINISTRATIU/IVA - QUART DE POBLET

INFORMACIÓ BÀSICA

Convocatòria: Oposició.

Prova: Oposició.

Titulacions: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional.

Grup: C1.

Nº Places totals: 7.

Distribució places:

 • Lliure: 7.

Organisme: Ajuntament de Quart de Poblet.

Termini de presentació: des de: 22-11-2023 fins a: 20-12-2023.

Més informació.

 

També et pot interessar:

Fins al 09/03/2024 | 8 de març

Fins al 11/03/2024 | 8 de març

Fins al 30/04/2024 | 8 de març

label Etiquetes

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2024