Convocatòries de subvencions i ajudes culturals.

Ajudes i subvencions

Convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2023-2024 (Programa Banc de Llibres)

Objecte del tràmit: Subvencions per als centres privats concertats o de titularitat d'una corporació local de la Comunitat Valenciana, que impartisca ensenyaments d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius de grau bàsic, Educació Especial o Batxillerat, durant el curs escolar 2023-2024, destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular.

Destinataris/àries:  Centres docents.

Termini d'inscripció: Fins al 6 de juny.

Organisme convocant: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Més info.


Concessió d'ajudes públiques a esdeveniments professionals per a la internacionalització de les indústries culturals i creatives, i per la qual s'aprova la convocatòria corresponent als anys 2024 i 2025, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte:
La concessió d'aquestes ajudes s'efectuarà en concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com els d'eficàcia en el compliment dels objectius i d'eficiència en l'assignació i utilització de recursos públics, establerts en l'article 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 
És aplicable a les ajudes previstes en aquestes bases el Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diari Oficial núm. L 351/1, de 24 de desembre de 2013). En cap cas les ajudes podran superar l'import màxim total d'ajuda de minimis, actualment establert en 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals per a una mateixa empresa, ni individualment ni com a resultat de de l'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides a la mateixa empresa, conforme estableix el Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, o amb una altra mena d'ajudes subjectes a les regles comunitàries d'ajudes d'Estat.
 

Destinataris/àries: 
Seran beneficiàries les persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en la convocatòria recollida en el capítol III. 
No podran tenir la condició de beneficiaris les entitats que no compleixin els requisits establerts en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Donada la directa vinculació de les presents ajudes amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'economia espanyola, els beneficiaris només podran ser aquells que tinguin residència fiscal permanent en territori espanyol.

Més informació


Sol·licitud per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives conduents a certificats de professionalitat i dirigides prioritàriament a persones desocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2024

Objecte del tràmit: Convocar subvencions destinades a la realització en la Comunitat Valenciana d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones treballadores en situació de desocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2024, per a la realització d'accions formatives corresponents a especialitats formatives conduents a l'obtenció de certificats professionals o de professionalitat, Grau C, i de certificats de competència, Grau B, dirigides prioritàriament a persones desocupades.

Els tipus d'accions formatives, vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals seran:

a) Accions formatives vinculades a l'obtenció de certificats professionals o de professionalitat, Grau C i de certificats de competència, Grau B.
b) Altres accions formatives vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals: especialitats corresponents a Idiomes.


Per a la consecució d'este objectiu s'establixen 4 modalitats de programació:
1. Modalitat Formació per a la Inserció.
2. Modalitat Formació Modular Transversal.
3. Modalitat Col·lectius específics.
4. Modalitat Formació per a completar certificats professionals o de professionalitat.

Destinataris/àries: Seran beneficiàries de les subvencions els centres i entitats de formació públiques o privades, així com empreses o associacions empresarials amb presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, autoritzades, acreditades i/o inscrites en el corresponent Registre d'entitats de formació per a les especialitats formatives objecte de formació, d'acord amb les modalitats de programació i requisits que s'establixen en el resolc cinqué de la Resolució de convocatòria.

Els centres, fundacions i altres persones jurídiques públiques o privades existents en l'àmbit o a l'empara del sistema universitari o altres sistemes diferents del de formació professional, no podran impartir i realitzar propostes de titulació associades a ofertes del Sistema de Formació Professional, excepte diferenciació indubtable en el seu estatut respecte al seu objecte i diferenciació en la denominació dels centres regulats per a l'àmbit del sistema universitari.

Les entitats hauran de disposar en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, d'instal·lacions degudament autoritzades, acreditades i/o inscrites en el registre que els permeta la impartició de les especialitats sol·licitades.

D'acord amb el que es preveu en l'article 11.3 de la LGS, les societats civils i les comunitats de béns podran ser beneficiaris de les subvencions regulades en esta resolució, quan tinguen presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, havent de disposar en este àmbit d'instal·lacions degudament autoritzades, acreditades i/o inscrites en el registre que permeten la impartició de les accions formatives sol·licitades.

Termini d'inscripció: Del 16-01-2024 al 05-02-2024.

Organisme convocant: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ.

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes de tramitació anticipada a Federacions Esportives Espanyoles per a finançar el desenvolupament de solucions innovadores en matèria d'intel·ligència artificial i ciència de dades, any 2023.

Objecte del tràmit: L'objectiu específic és fomentar l'aplicació d'intel·ligència artificial i ciència de dades, impulsant la innovació i el desenvolupament de solucions per a millorar el rendiment esportiu, optimitzar la presa de decisions estratègiques, enriquir l'experiència del públic i fomentar l'anàlisi de dades en l'àmbit esportiu en possibles àrees d'actuació com: optimització del rendiment esportiu, detecció de talent, salut i benestar, anàlisi en temps real, plataformes col·laboratives, fidelització dels aficionats, innovació en les instal·lacions esportives.

Destinataris/àries: Podran ser sol·licitants i perceptors d'aquestes ajudes totes les federacions esportives espanyoles (FFDDEE) i/o agrupacions de FFDDEE que complisquen els requisits indicats en la convocatòria i presenten projectes enquadrats en alguna de les finalitats previstes en ella.

Termini d'inscripció: Fins al 31 de gener de 2024.

Organisme convocant: Ministeri de Cultura.

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes públiques a esdeveniments professionals per a la internacionalització de les indústries culturals i creatives, i per la qual s'aprova la convocatòria corresponent als anys 2024 i 2025.

Objecte del tràmit: El finançament de persones jurídiques que presenten projectes per a impulsar la internacionalització de les indústries culturals i creatives del nostre país, així com de consolidar la imatge d'Espanya com a referent cultural en el seu respectiu àmbit d'acció.

Destinataris/àries: Persona jurídica, agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció. I agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, hauran de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per cadascun d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris.

Termini d'inscripció: 15 dies hàbils a partir de l'1 de març de 2024.

Organisme convocant: Ministeri de Cultura.

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes públiques per a la promoció del sector del videojoc, del pódcast i d'altres formes de creació digital, corresponents a l'any 2024.

Objecte del tràmit: Promoció del sector del videojoc, del pódcast i d'altres formes de creació digital tenen per objecte el suport a l'ecosistema del videojoc, del pódcast i de la creació digital.

Destinataris/àries: Els professionals inscrits en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, les microempreses, petites i mitjanes empreses, siguen de nacionalitat espanyola, de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i tinguen residència fiscal a Espanya.

Termini d'inscripció: 15 dies hàbils a partir del 10 de gener de 2024.

Organisme convocant: Ministeri de Cultura.

MÉS INFORMACIÓ

També et pot interessar:

Fins al 09/03/2024 | 8 de març

Fins al 11/03/2024 | 8 de març

Fins al 30/04/2024 | 8 de març

label Etiquetes

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2024