Programa Eurodisea

Fins al 03/04/2023  | Convocatòries

Programa Eurodisea. Subvencions destinades al finançament de convenis de pràctiques professionals amb participants estrangers

OBJECTE

Subvencions destinades a empreses i entitats de la Comunitat Valenciana, que tenen per finalitat el finançament de convenis de pràctiques professionals adequades al nivell d'estudis amb els participants estrangers, d'entre 18 i 30 anys, de les regions actives del Programa Eurodisea. La duració podrà ser de fins a 6 mesos.

DESTINATARIS

Empreses i entitats públiques i privades que estiguen legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents de la Comunitat Valenciana.

TERMINI

15-03-2023 - 03-04-2023

REQUISITS

a) Disposar d'un centre de treball on la persona candidata exercisca la seua pràctica, que haurà d'estar radicat en la Comunitat Valenciana. 

b) Tindre un nombre d'empleats mínim de dues persones que facilite la interacció de la persona jove i la qualitat de la pràctica. 

c) Designar un supervisor que instruïsca, supervise i faça costat tècnicament a la persona jove en el desenvolupament de la pràctica. 

d) Oferir llocs les tasques dels quals siguen ajustades al nivell de qualificació requerit segons la denominació del lloc. El nombre màxim d'ofertes serà de quatre per flux i no es podran oferir llocs idèntics en un mateix flux. 

e) No haver obtingut ajudes de minimis per import igual o superior a 200.000 euros en l'exercici fiscal corrent i en els dos anteriors a la sol·licitud (100.000 euros en el cas d'empreses del sector de transport per carretera), segons es disposa en l'article 3.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013. 

f) No estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició d'entitat beneficiària de subvencions públiques, conforme als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

g) No ser entitat beneficiària d'ajudes o subvencions de caràcter públic o privat en relació amb la pràctica oferida. 

h) Disposar d'un Pla d'Igualtat aprovat, en el cas que li siga exigible a l'entitat sol·licitant, amb la finalitat de possibilitar l'efectivitat del dret constitucional d'igualtat de dones i homes, en compliment del que es disposa per l'article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, d'igualtat entre dones i homes, i per l'article 14 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 

MÈS INFORMACIÓ

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2023