Novetats en convocatòries i beques per a persones joves

Fins al 27/03/2023  | Convocatòries

Buscador de convocatòries i beques per a persones joves

L'INJUVE té a la teua disposició un buscador de convocatòries i beques per a persones joves

Més Informació


Beca de formació per a Llicenciats/Grau en Documentació o en Informació i Documentació

Concessió d'1 beca de formació per a completar i perfeccionar la seua formació teòrica, mitjançant la pràctica formativa consistent en organització, identificació, catalogació i digitalització del banc d'imatges.

Destinataris:

Llicenciats/Grau en Documentació o en Informació i documentació

Termini de presentació:

Fins a l’1-9-2023

MÈS INFORMACIÓ


Convocatòria del programa denominat «coordinació horària» dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2023-2024.

Programa de coordinació horària per al curs acadèmic 2023-2024 en els conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments professionals de Música i Dansa, i en els centres sostinguts amb fons públics que impartisquen els ensenyaments d'Educació Secundària i/o Batxillerat, per a l'alumnat que simultanieja els ensenyaments de règim general i els ensenyaments de règim especial.

Destinataris:

Els centres sostinguts amb fons públics que impartisquen els ensenyaments d'Educació Secundària i/o Batxillerat.

L'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2023-2024.

 1. L'alumnat que desitge participar en el Programa de coordinació horària ha de presentar la sol·licitud de participació segons l'annex II de l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària, en el centre on estiga matriculat.
 2.  Les sol·licituds de participació de l'alumnat en el programa s'han de presentar en la secretaria dels centres d'Educació Secundària que hagen sigut prèviament autoritzats per al desenvolupament d'aquest programa, en el període de formalització de matrícula d'aquest centre.
 3. Una vegada hagen formalitzat el procés de matrícula en els ensenyaments de règim especial, han d'entregar el certificat de matrícula dels ensenyaments professionals de Música i/o Dansa en el centre d'estudis d'ensenyaments de règim general d'Educació Secundària Obligatòria i/o Batxillerat.
 4. Les sol·licituds de participació presentades fora d'aquest termini podran ser ateses si queden places vacants en el programa, una vegada realitzada l'adjudicació.
 5. Una vegada finalitzada l'adscripció de l'alumnat en el Programa de coordinació horària, i abans de l'inici del curs escolar dels ensenyaments de Música i Dansa de règim especial, cada comissió de coordinació remetrà a la corresponent direcció territorial amb competències en educació la llista definitiva de l'alumnat que hi participa.

Termini de presentació

CENTRES
El termini de presentació de les sol·licituds serà del 20 de febrer al 3 de març de 2023.


ALUMNAT
Una vegada publicada la resolució per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar els centres participants en el Programa de coordinació horària en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l'alumnat que desitge participar en el programa, ha de presentar la sol·licitud tal com especifica l'article 7 de l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer, en la secretaria dels centres d'Educació Secundària autoritzats en els terminis que determine cada centre.

Convocatòria:  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18522


Beques per a la realització d'estudis universitaris -exempció de taxes- durant el curs acadèmic 2022-2023 en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià

Ampliar l'abast de les beques i ajudes perquè arriben a una majoria d'estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana i, així, afavorir la competència, la igualtat d'oportunitats i l'excel·lència en el rendiment acadèmic.

 • Destinataris: 
 1.  Podrà sol·licitar beca per a la realització d'estudis universitaris l'alumnat matriculat, durant el curs acadèmic 2022-2023, en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, així com en els centres adscrits, en qualsevol dels ensenyaments següents:
  a) Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de grau i de màster universitari.
  b) Complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau.
 2. No s'inclouen en aquesta convocatòria exempcions ni beques per a la realització d'estudis corresponents a tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.
 • Termini de presentació:  Presentació de sol·licituds telemàtiques s'iniciarà el 12 de gener de 2023 i finalitzarà l'1 de febrer de 2023

Programa de Beques de l'Acadèmia ADDA-Simfònica

Regular el Programa de Beques de l'Acadèmia ADDA-Simfònica dirigida a músics joves que estiguen cursant estudis superiors de música o que els hagen finalitzats i no estiguen contractats com a plantilla estable en una formació simfònica professional.

 • Destinataris: Joves de 18 a 30 anys que estiguen cursant estudis superiors de música o que els hagen finalitzats.
 • Format d'inici: Sol·licitud a través del correu electrònic 
 • academia.adda@diputacionalicante.es

Subvencions directes a famílies monoparentals per a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut

 • Objecte: subvencionar les quantitats abonades per tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema sanitari públic a les persones beneficiàries i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana durant el 2023.
 • Persones beneficiàries: persones amb la condició d'assegurada del Sistema nacional de Salut i amb targeta sanitària individual; amb el títol de família monoparental; amb ingressos inferiors a una base liquidable de 18.000 €/anuals; amb residència a la Comunitat Valenciana.
 • Límit de sol·licitud: 31/12/2023 preferentment en el centre de salut d'adscripció de la persona
  beneficiària.
 • Bases reguladores i convocatòria:
  https://dogv.gva.es/datos/2022/12/22/pdf/2022_12170.pdf

Convocatòria Erasmus+ 2023


Convocatòria per a l'adhesió d'entitats al programa Bo Cultural Jove 2022

 • Persones beneficiàries: Persones físiques o jurídiques amb epígraf IAE recollit en l'annex I de l'ordre de convocatòria (edició; venda de discs; partitures d'instruments musicals; comerç de llibres, periòdics, articles de papereria, articles de dibuix i belles arts; exhibició de cinema i vídeos, biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics; espectacles, etc.).
 • Límit de sol·licitud: 30/09/2023.
 • Convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11934.pdf
 • Tramitació: http://www.bonoculturajoven.gob.es/

Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector amb emmagatzematge o sense 🇪🇺

 • Persones beneficiàries:

            Persones físiques que no realitzen activitat econòmica.
            Entitats locals i sector públic institucional.
            Persones jurídiques que no realitzen activitat econòmica.
            Persones físiques amb activitat econòmica amb limitacions.
            Comunitats de propietaris.
            Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.

 • Cobertura:  Mòduls econòmics segons tipus d'actuació per cada kWh instal·lat amb ajuda supletòria en municipis de repte demogràfic (<5.000 hab.).
 • Termini de sol·licitud: Des de les 9.00 h de l'11/01/2022 fins el 31/12/2023
 • Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10462.pdf
 • Actualització de la convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6852.pdf
 • Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10655.pdf
  Informació fiscal: Les persones contribuents que duguen a terme en el seu habitatge (radicat en la Comunitat Valenciana) instal·lacions d’autoconsum o d’aprofitament d’energies renovables poden deduir-se el 40% (a restar de la quota íntegra autonòmica) de l’import de les quantitats invertides en instal·lacions realitzades en l’habitatge habitual del contribuent o en instal·lacions col·lectives de l’edifici, sempre i quan l’habitatge no es troben relacionades amb l’exercici d’una activitat econòmica. En el cas de segones residències la deducció serà del 20% (es manté la condició de no exercir una activitat econòmica).
 • Instal·lacions d’autoconsum elèctric: Equipades o no amb sistemes d’acumulació o emmagatzematge energètic.
 • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica: Equipades o no amb sistemes d’acumulació energètica, per a aplicacions de producció d’aigua calenta sanitària, calefacció i/o climatització, Inclou climatització de piscines.
 • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica: Equipades o no amb sistemes d’acumulació o emmagatzematge energètic, destinades a l’electrificació d’habitatges aïllats de la xarxa elèctrica de distribució, i la connexió siga inviable. Cal tramitar una certificació acreditativa de les inversions a partir de l’1 de juliol del 2022 mitjançant l’IVACE:
 • https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/energia/deduccions-fiscals-en-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables/6817-deduccions-fiscals-en-l-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables

Ajudes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques

 • Persones beneficiàries i objecte:
  Programa d'incentius 1: Activitats econòmiques que oferisquen béns o serveis en el mercat (persones físiques i jurídiques; i agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol forma de col·laboració amb personalitat jurídica o sense) instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en els sectors industrials, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l'economia, incloent-hi el sector residencial.
  Programa d'incentius 2: Sense activitats econòmica (entitats locals, qualsevol entitats del sector públic instrumental, agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol forma de Convocatòries genèriques | 20.12.2022 | 11 col·labora amb personalitat jurídica o sense) instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.
 • Cobertura: Ajuda base + ajuda addicional (per municipis <5.000 hab.).
  Programa 1: 45% (empresa menuda), 40% (empresa mitjana) o 35% (empresa gran) + 5% addicional.
  Programa 2: 70% (caràcter general) o 75% (<5.000 hab.).
 • Límit de sol·licitud: 31/12/2023. Actuacions a realitzar a partir de la presentació de la sol·licitud (programa 1) o, en el cas del programa d'incentius 2, realitzades amb posterioritat al 22/12/2021.
 • Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/10/27/pdf/2022_9823.pdf
 • Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/10/27/pdf/2022_9830.pdf i https://dogv.gva.es/datos/2022/10/28/pdf/2022_9967.pdf

Ajudes a la digitalització d'empreses (Kit Digital): segment III

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2023