Convocatòries i Proves d'Accés

Fins al 31/01/2023  | Convocatòries

TECE - Sol·licitud d'admissió a EXAMEN TEÒRIC per a l'obtenció dels títols de: capità de iot, patró de iot, patró d'embarcacions de recreació, patró per a navegació bàsica.


Objectiu
Obtenció dels diferents títols per al govern d'embarcacions recreatives.

Taxes
L'import actual de la taxa és:

 • Patró d'embarcacions d'esbarjo : 56,68 euros
 • Capità de iot: 94,46 euros
 • Patró de iot: 75,57 euros
 • Patró emb. d'esbarjo complementari: 56,68 euros
 • Patró naveg. bàsica: 56,68 euros

 CONVOCATÒRIA D'EXÀMENS PER PROVÍNCIA:

 • - ALACANT
  1a Convocatòria: 10 i 11 de febrer de 2023
  Matrícula: des del 23 de gener fins al dia 29 de gener 2023 (inclusivament).
  Capità de iot
  Patró de iot
  Patró d'embarcacions d'esbarjo
  Patró d'embarcacions d'esbarjo complementari. (Només per a titulats en patró navegació bàsica o qualificats aptes en patró navegació bàsica per la Generalitat Valenciana)
  Patró per a navegació bàsica
  A efectes organitzatius, s'informa que el divendres tindran lloc els exàmens de patró i capità de iot. El dissabte tindran lloc els exàmens de patró d'embarcacions d'esbarjo, patró d'embarcacions d'esbarjo complementari i patró de navegació bàsica.
 • 2a Convocatòria: 7 i 8 de juliol de 2023
  Matrícula: des del 5 de juny fins al dia 11 de juny 2023 (inclusivament).
  Capità de iot
  Patró de iot
  Patró d'embarcacions d'esbarjo
  Patró d'embarcacions d'esbarjo complementari. (Només per a titulats en patró navegació bàsica o qualificats aptes en patró navegació bàsica per la Generalitat Valenciana)
  Patró per a navegació bàsica
  A efectes organitzatius, s'informa que el divendres tindran lloc els exàmens de patró i capità de iot. El dissabte tindran lloc els exàmens de patró d'embarcacions d'esbarjo, patró d'embarcacions d'esbarjo complementari i patró de navegació bàsica.
   

Mès informació


Sol·licitud d'inscripció en la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

Objectiu

Possibilitar l'obtenció del títol de Batxiller a les persones majors de vint anys o que els complisquen l'any natural de realització la prova, sempre que demostren haver aconseguit els objectius de Batxiller establits en l'article 33 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, així com els objectius fixats en els aspectes bàsics del currículum regulats en el Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix l'estructura de Batxillerat i se'n fixen els ensenyaments mínims.

Requeriments

1. Haver complit, com a mínim, vint anys l'any natural de la convocatòria per a la qual es matriculen.
2. No estar matriculat en ensenyaments de Batxillerat en cap dels règims, ordinari diürn, nocturn o a distància, en el moment d'efectuar-ne la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després del 15 de gener del curs acadèmic en què es faça la prova.
3. No estar en possessió del títol de Batxiller en cap de les seues modalitats o itineraris, ni estar en possessió de cap titulació declarada equivalent als efectes acadèmics.
4. Per a la inscripció i realització de la prova les persones adultes participants han d'acreditar-ne la identitat a través de qualsevol d'aquests documents en vigor: document nacional d'identitat (DNI), targeta d'identitat d'estranger o NIE, passaport, visat d'estudis o document oficial que acredite fefaentment la identitat i l'edat de la persona. En el cas de les persones participants estrangeres residents, aquestes han de presentar el certificat d'empadronament acreditatiu de la residència.
5. Haver efectuat l'abonament de la taxa corresponent a aquesta prova.

Taxes :

https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9777 

Termini de presentació

El termini per a l'ompliment de la sol·licitud d'inscripció a la prova i per a la seua presentació s'estén des del dia 9 de gener fins al dia 24 de Gener de 2023, ambós inclosos. (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9481, de 30/11/2022).

Informació complementària

La realització de la prova del curs acadèmic 2022-2023 es farà en tres dies consecutius: els dies 31 de març i 1 d'abril en horari de vesprada, i el dia 2 d'abril, en horari de matí.

Els llocs de realització són:
- Direcció territorial d'Alacant: IES Platja Sant Joan (Alacant).
- Direcció territorial de Castelló: IES Politècnic (Castelló de la Plana).
- Direcció territorial de València: IES Lluís Vives (València).

 

Mès informació


Sol.licitud de proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, per a persones sense requisits acadèmics, en el curs 2022-2023.


Termini de presentació

El període d'inscripció a les proves que es convoquen mitjançant aquesta resolució estarà comprés entre els dies 9 al 13 de gener de 2023, tot dos inclosos.

Objectiu

- La prova d'accés al grau mitjà té com a objecte demostrar els coneixements i les habilitats suficients en relació amb els objectius de l'ESO, per a cursar amb aprofitament els ensenyaments d'aquest grau.
- La prova d'accés al grau superior té com a objecte demostrar la maduresa en relació amb els objectius formatius del Batxillerat

Els continguts d'amdues proves versaran sobre els continguts que determina la Resolució de 12 de novembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el currículum del programa experimental de les matèries que formen part de les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana (DOGV 8954, 17,11,2020).

Qui pot sol·licitar-ho?

 • GRAU MITJÀ DE TÈCNIC ESPORTIU

- No estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics ni de titulacions equivalents a l'efecte d'accés segons s'indica en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell.

- Tindre, com a mínim, 17 anys complits l'any de realització de la prova.

IMPORTANT: la prova d'accés a la Formació Professional de grau mitjà podrà substituir la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.
 

 • GRAU SUPERIOR DE TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR

- No estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics ni de titulacions equivalents a l'efecte d'accés segons s'indica en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell.

- Tindre una edat mínima de 19 anys complits dins de l'any natural de realització de la prova i estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu en la corresponent modalitat o especialitat esportiva.

Tant en un cas com en l'altre, l'edat mínima establida farà referència als anys complits en l'any de realització de la prova.

IMPORTANT: La part comuna de la prova d'accés a la Formació Professional de grau superior podrà substituir la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.

 

Mès informació

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2023