Convocatòries i beques per a persones joves

Fins al 30/09/2023  | Convocatòries

Buscador de convocatòries i beques per a persones joves

L'INJUVE té a la teua disposició un buscador de convocatòries i beques per a persones joves

Més Informació


Sol·licitud per a l'obtenció d'una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència. Beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència.

Objecte

Sol·licitud de les tres beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb la Direcció General d'Infància i Adolescència, de dotze mesos de duració, a partir de 2023, en les següents matèries:

a) Una beca per a una persona llicenciada o graduada en Dret, a fi de realitzar pràctiques en matèria de procediments administratius i jurídics de prevenció, protecció i promoció de drets de la infància i l'adolescència.

b) Dues beques per a persones llicenciades o graduades en Psicologia, a fi de realitzar pràctiques en matèria de promoció de la criança positiva i del bon tracte a la infància, de protecció enfront del maltractament infantil, de responsabilitat penal de persones menors d'edat, així com foment de la participació infantil, sensibilització i promoció dels drets de la infància i adolescència.

Requisits

a) Ser resident en la Comunitat Valenciana.
b) No ser major de 35 anys.
c) Estar en possessió del títol oficial universitari que s'especifica per a cadascun de les matèries objecte de les pràctiques, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis conduents a la seua obtenció.
d) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos. Aquest període es computarà prenent en consideració la totalitat de la duració de les beques gaudides a partir del 9 de setembre de 2009, ja siga una o diverses, incloent-hi els períodes de pròrroga.
e) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
f) No patir malaltia o defecte físic que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les tasques pròpies de les pràctiques professionals.
g) Quan les tasques pròpies de les pràctiques impliquen el contacte habitual amb persones menors d'edat, la persona beneficiària haurà de complir el requisit de no haver sigut condemnada per sentència ferma per cap dels delictes especificats en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

No podran optar a les beques els qui, en el moment de publicar-se la convocatòria ja estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que falten menys de dos mesos per a la seua finalització.

Destinataris

Podran optar a l'obtenció d'una de les beques objecte d'aquesta convocatòria els qui reunisquen, al final del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits.

Termini de sol·licitud: OBERT (26-05-2023 – 15-06-2023)
 

MÈS INFORMACIÓ


Prova d'accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic superior de Formació Professional o de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de tècnic esportiu superior, o equivalents a l'efecte acadèmic.

Objecte

Per a l'accés als estudis universitaris cal superar una prova que, juntament amb les qualificacions obtingudes dels estudis efectuats, valorarà, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica dels alumnes i els coneixements adquirits en aquests.

Observacions

 • Dates d'exàmens en Convocatòria Ordinària: 6, 7 y 8 de juny de 2023.
 • Sol·licitud de revisions de les qualificacions: 19, 20 i 21 de juny de 2023. El termini acaba a les 14 hores del dia 21 de juny de 2023
 • Dates d'exàmens en Convocatòria Extraordinària: 4, 5 y 6 de juliol de 2023.
 • Sol·licitud de revisions de les qualificacions: 12, 13 i 14 de juliol de 2023. El termini acaba a les 14:00 hores del dia 14 de
  juliol de 2023.

Termini de sol·licitud: OBERT (22-05-2023 – 29-05-2023)


Bo lloguer jove

Objecte

Atorgament d'ajudes directes per al pagament de la renda arrendaticia o preu de cessió de l'habitatge o habitació habituals a persones joves amb escassos mitjans econòmics fins a 24 mensualitats que poden ser computades, amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 2023 o, en tot cas, a partir de la data de subscripció del contracte.

Destinataris

 • Persones físiques amb 35 anys o menys

Cobertura

 • Fins el 100% amb un màxim de 250 € mensuals (durant 24 mesos)

Límit de sol·licitud

02/05/2023 fins 02/06/2023 o esgotament pressupostari Concessió
per ordre de presentació


Ajudes a persones joves per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat

Objecte

Ajudes a la població jove amb escassos mitjans econòmics a fi de facilitar l'accés a un habitatge en règim de propietat localitzat en un municipi de xicoteta grandària (<10.000 habitants) amb import d'adquisició inferior a 120.000 € i data posterior al'1 de gener del 2022.

Destinataris

Persones físiques majors d'edat i fins 35 anys

Cobertura

 •  20% fins un màxim de 10.800 €

Límit de sol·licitud:  31/07/2023

MÈS INFORMACIÓ


20 Premis provincials de la Joventut

Destinataris

 • Persones físiques: joves entre 14 i 30 anys (en el cas de grups, han de ser-hi almenys un 66% dels components) o entre 16 i 30 anys (persones treballadores autònomes)
 • Persones jurídiques: societats mercantils amb domicili social a la província d'Alacant i un 75% dels socis entre 16 i 30 anys.

Categories i cobertura

 • Iniciativa empresarial: 2.600 € (1r premi) o 1.700 € (2n premi)
 • Social media: 1.000 € (1r premi), 700 € (2n premi) o 300 € (3r premi)
 • Treball musical: grups[2.200 € (1r premi), 1.800 € (2n premi) o 1.400 € (3r premi)] 
 • solistes[1.100 € (1r premi), 800 € (2n premi) o 400 € (3r premi)]
 • Relat breu: 1.000 € (1r premi), 700 € (2n premi) o 300 € (3r premi)
 • Fotografia digital: 1.000 € (1r premi), 700 € (2n premi) o 300 € (3r premi)

Límit de sol·licitud: 08/09/2023

MÈS INFORMACIÓ


Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics per al curs 2023-2024. (Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat en centres públics i centres privats concertats, en els àmbits competencials de les províncies d'Alacant, Castelló i València).

Objecte
1. Procés de sol·licitud d'admissió de l'alumnat en els centres públics i en els ensenyaments concertats dels centres privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
2. Aportació de la documentació sobre els requisits i les circumstàncies al·legades en el procés de sol·licitud d'admissió.
3. Procés de matrícula.

Destinataris

Els pares/mares/tutors legals de les persones menors d'edat que vagen a cursar Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat.
Les mateixes persones interessades, en cas de ser majors d'edat, quan desitgen cursar Batxillerat.

MÈS INFORMACIÓ


Programa Lliure d'Estiu de la Campanya d'Activitats Nàutiques de la Generalitat: A la mar 2023. Setmana d'Estiu, Cap de setmana d'Estiu, i Un Dia en la Mar.

Oferir cursos en les Escoles de la Mar de la Generalitat per a l'aprenentatge i la pràctica de diferents modalitats nàutiques, durant el període estival, des d'un punt de vista recreatiu i formatiu.

 • Destinataris

Adreçat a totes les persones que vulguen gaudir d'una experiència grata a la mar i conéixer o millorar la pràctica d'activitats nàutiques.

 • Requisits

  - Tindre 9 anys o més durant l'any de realització del curs (haver nascut en 2014 o anteriors).
  - Tindre l'edat suficient per a la modalitat nàutica i nivell, segons l'estipulat en la base 3.2.
  - Saber nadar correctament.
  - No presentar contraindicacions mèdic-sanitàries per a la pràctica de les activitats nàutiques.
  - Per al nivell de perfeccionament de vela, posseir els coneixements tècnics del nivell inferior.
 • Límit de sol·licitud: 27-03-2023 - 29-08-2023

MÈS INFORMACIÓ


Beca de formació per a Llicenciats/Grau en Documentació o en Informació i Documentació

Concessió d'1 beca de formació per a completar i perfeccionar la seua formació teòrica, mitjançant la pràctica formativa consistent en organització, identificació, catalogació i digitalització del banc d'imatges.

 • Destinataris: Llicenciats/Grau en Documentació o en Informació i documentació
 • Límit de sol·licitud:: Fins a l’1-9-2023

MÈS INFORMACIÓ


Subvencions directes a famílies monoparentals per a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut

 • Objecte: subvencionar les quantitats abonades per tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema sanitari públic a les persones beneficiàries i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana durant el 2023.
 • Persones beneficiàries: persones amb la condició d'assegurada del Sistema nacional de Salut i amb targeta sanitària individual; amb el títol de família monoparental; amb ingressos inferiors a una base liquidable de 18.000 €/anuals; amb residència a la Comunitat Valenciana.
 • Límit de sol·licitud: 31/12/2023 preferentment en el centre de salut d'adscripció de la persona
  beneficiària.
 • Bases reguladores i convocatòria:
  https://dogv.gva.es/datos/2022/12/22/pdf/2022_12170.pdf

Convocatòria per a l'adhesió d'entitats al programa Bo Cultural Jove 2022

 • Persones beneficiàries: Persones físiques o jurídiques amb epígraf IAE recollit en l'annex I de l'ordre de convocatòria (edició; venda de discs; partitures d'instruments musicals; comerç de llibres, periòdics, articles de papereria, articles de dibuix i belles arts; exhibició de cinema i vídeos, biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics; espectacles, etc.).
 • Límit de sol·licitud: 30/09/2023.
 • Convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11934.pdf
 • Tramitació: http://www.bonoculturajoven.gob.es/

Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector amb emmagatzematge o sense 🇪🇺

 • Persones beneficiàries:

            Persones físiques que no realitzen activitat econòmica.
            Entitats locals i sector públic institucional.
            Persones jurídiques que no realitzen activitat econòmica.
            Persones físiques amb activitat econòmica amb limitacions.
            Comunitats de propietaris.
            Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.

 • Cobertura:  Mòduls econòmics segons tipus d'actuació per cada kWh instal·lat amb ajuda supletòria en municipis de repte demogràfic (<5.000 hab.).
 • Termini de sol·licitud: Des de les 9.00 h de l'11/01/2022 fins el 31/12/2023
 • Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10462.pdf
 • Actualització de la convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6852.pdf
 • Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10655.pdf
  Informació fiscal: Les persones contribuents que duguen a terme en el seu habitatge (radicat en la Comunitat Valenciana) instal·lacions d’autoconsum o d’aprofitament d’energies renovables poden deduir-se el 40% (a restar de la quota íntegra autonòmica) de l’import de les quantitats invertides en instal·lacions realitzades en l’habitatge habitual del contribuent o en instal·lacions col·lectives de l’edifici, sempre i quan l’habitatge no es troben relacionades amb l’exercici d’una activitat econòmica. En el cas de segones residències la deducció serà del 20% (es manté la condició de no exercir una activitat econòmica).
 • Instal·lacions d’autoconsum elèctric: Equipades o no amb sistemes d’acumulació o emmagatzematge energètic.
 • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica: Equipades o no amb sistemes d’acumulació energètica, per a aplicacions de producció d’aigua calenta sanitària, calefacció i/o climatització, Inclou climatització de piscines.
 • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica: Equipades o no amb sistemes d’acumulació o emmagatzematge energètic, destinades a l’electrificació d’habitatges aïllats de la xarxa elèctrica de distribució, i la connexió siga inviable. Cal tramitar una certificació acreditativa de les inversions a partir de l’1 de juliol del 2022 mitjançant l’IVACE:
 • https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/energia/deduccions-fiscals-en-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables/6817-deduccions-fiscals-en-l-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables

Ajudes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques

 • Persones beneficiàries i objecte:
  Programa d'incentius 1: Activitats econòmiques que oferisquen béns o serveis en el mercat (persones físiques i jurídiques; i agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol forma de col·laboració amb personalitat jurídica o sense) instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en els sectors industrials, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l'economia, incloent-hi el sector residencial.
  Programa d'incentius 2: Sense activitats econòmica (entitats locals, qualsevol entitats del sector públic instrumental, agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol forma de Convocatòries genèriques | 20.12.2022 | 11 col·labora amb personalitat jurídica o sense) instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.
 • Cobertura: Ajuda base + ajuda addicional (per municipis <5.000 hab.).
  Programa 1: 45% (empresa menuda), 40% (empresa mitjana) o 35% (empresa gran) + 5% addicional.
  Programa 2: 70% (caràcter general) o 75% (<5.000 hab.).
 • Límit de sol·licitud: 31/12/2023. Actuacions a realitzar a partir de la presentació de la sol·licitud (programa 1) o, en el cas del programa d'incentius 2, realitzades amb posterioritat al 22/12/2021.
 • Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/10/27/pdf/2022_9823.pdf
 • Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/10/27/pdf/2022_9830.pdf i https://dogv.gva.es/datos/2022/10/28/pdf/2022_9967.pdf

Ajudes a la digitalització d'empreses (Kit Digital): segment III

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2023