Beques IVACE E+E - Exportació I Ocupació 2022

Fins al 30/09/2022 |Beques

Beques IVACE E+E - Exportació I Ocupació 2022

Aquestes beques persegueixen dotar a les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de determinats tècnics de cicles formatius de grau superior o mitjà, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre diferents aspectes relacionats amb l'operativa de comerç exterior.

Dirigit a:

 • 20 beques dirigides a persones joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits
  Sol·licituds beca:  fins al 30/09/2022
  • Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i haver nascut a la Comunitat Valenciana .
  • Estar inscrites com a persones beneficiàries en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil .
  • Tindre menys de 30 anys el dia 31 de maig de 2021.
  • Estar en possessió d'una titulació tècnica de cicle formatiu de grau superior o mitjà, totes dues relacionades amb les famílies professionals d'Administració i Gestió de l'empresa i/o Comerç i Màrqueting.
  • Coneixement parlat i escrit de l'idioma anglés, i domini d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.
  • No haver gaudit o percebut cap prestació en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats.
  • No estar afectada per cap limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.
  • No tindre antecedents penals o estar incurses en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.
  • Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  • No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiàries establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

 • Empreses, associacions i federacions que complisquen determinats requisits
  Inscripció entitats de destí candidates: Fins al 30/09/2022


Més Informació 
 

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Cultural de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Gerència i Comunicació:

607 334 445 - comunicacio@macma.org

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

653 492 156 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Cultural de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2022