Ajudes i subvencions entitats públiques

Fins al 30/04/2023  | Ajudes i subvencions

Subvenció Xarxa Jove 2023

Objecte

Concedir les subvencions a les entitats locals incloses en la línia nominativa de S6030000, «Xarxa Jove», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023, que es relacionen en l'Annex I de la Resolució.

Destinataris

Entitats locals de la Comunitat Valenciana incloses en la línia nominativa de 6030000, «Xarxa Jove», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023.

Termini de sol·licitud

14-03-2023 - 14-04-2023

 

MÈS INFORMACIÓ


Subvencions a entitats sense finalitat lucrativa per a activitats en matèria de prevenció de conductes adictives

Objecte

Sol·licitud de participació en la convocatòria de subvencions a entitats sense fi de lucre de la província d'Alacant per a activitats en matèria de prevenció de conductes addictives.

Destinataris

Ajuntaments

Requisits

Els establits en les bases de la Convocatòria

Termini de sol·licitud

Fins al 31-3-2023

 

MÈS INFORMACIÓ


Subvencions Ajuntaments i EATIM de la província d'Alacant amb destinació a programes i activitats en matèria de joventut

Objecte

Subvencions per a activitats i programes dirigits a la joventut

Destinataris

Ajuntaments / EATIM

Requisits

Els establits en les bases de la Convocatòria

Termini de sol·licitud

Fins al 31-3-2023

 

MÈS INFORMACIÓ


Subvencions per al foment del valencià en l'àmbit municipal per a 2023.

Objecte

Convocar la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment del valencià en l'àmbit municipal per a l'any 2023, que es regulen en l'Ordre 36/2022, de 16 de juny de 2022, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport.

Destinataris

Les entitats que poden sol·licitar la subvenció són els municipis, les mancomunitats de municipis o les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana o un dels municipis del Carxe: Iecla, Jumella i Favanella.

Termini de sol·licitud

15-03-2023 - 28-03-2023

Requisits

Ser un municipi, una mancomunitat de municipis o entitat local menor de la Comunitat Valenciana o un dels municipis del Carxe: Iecla, Jumella i Favanella. Aquest requisit el comprova d'ofici l'Administració.
b) L'entitat sol·licitant ha d'acreditar l'existència de consignació pressupostària suficient per a
atendre el total de les obligacions econòmiques que es contrauran per a la realització de les accions per a les quals es demana la subvenció. Aquest requisit s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de la persona que presideix la corporació municipal.

 

MÈS INFORMACIÓ


EAUTOM 2023. Programa d’ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s’atorga una subvenció per a la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció.

Objecte

Subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

Destinataris

Ajuntaments

Termini de sol·licitud

Fins a l’1-9-2023
 

MÈS INFORMACIÓ


Subvenció destinada a la contractació de done desocupades, en col·laboració amb les corporacions locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Dona). EMDONA. 2023

Objecte

Concessió de subvencions destinades a la contractació de dones desocupades, per a la realització d'obres o serveis d'interés general en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Destinataris

Corporacions locals municipals de la Comunitat Valenciana o entitats dependents o vinculades a aquestes que estiguen exercint competències en matèria d'ocupació, i que s'indiquen en l'annex perquè compleixen els criteris que recull el preàmbul de la convocatòria.

Requisits

No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per a la selecció de les persones destinatàries, l'entitat beneficiària ha de presentar l'oferta de treball a l'Espai LABORA corresponent i seleccionarà les dones que contractarà d'entre les que li remeta aquest.
 

MÈS INFORMACIÓ


Ajudes al Transport universitari (Subvencions destinades exclusivament a ENTITATS.)

Objecte

Facilitar l'accés a la universitat als alumnes universitaris, que residisquen en poblacions diferents dels centres universitaris on cursen els seus estudis.

Destinataris 

  • Ajuntament
  • Associacions
  • Empreses

Requisits

  1. La distància entre la població o les poblacions des de les quals es preste el servei de transport i el campus universitari de destinació de cada ruta no serà inferior a 20 km ni superior a 90 km.
  2. El temps de duració del trajecte no serà superior a 90 minuts.
  3. El servei de transport s'ha de prestar en la totalitat dels períodes lectius del curs acadèmic 2021-2022 i els horaris s'han d'ajustar als de la jornada lectiva.
  4. El punt de destinació i el d'origen del retorn serà el mateix campus universitari de les universitats públiques valencianes, de conformitat amb el que preveu l'article quart, punt primer, d'aquesta resolució de convocatòria.
  5. La prestació del servei es realitzarà a risc i perill de l'empresa que haja de realitzar el transport, i sempre complint el que disposa la normativa reguladora de l'activitat del transport per carretera.
  6. En el supòsit d'empreses de transport públic regular permanent d'ús general, aquestes hauran d'aplicar un descompte als estudiants universitaris, que en cap cas podrà ser inferior al 25 % sobre les tarifes oficials, vigents durant el curs acadèmic 2021-2022, aprovades per la direcció general competent en matèria de transport, de la conselleria corresponent.

Termini de sol·licitud

Fins al 3-04-2023
 

MÈS INFORMACIÓ


Subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració Local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ús de les Administracions Públiques (AFEDAP).

Objecte

Mitjançant aquesta resolució es convoquen per a l'any 2023 les ajudes destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació promoguts per les entitats locals de la Comunitat Valenciana, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la Federacions o Associacions d'entitats locals, en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ús de les Administracions Públiques (AFEDAP) i d'acord amb les bases reguladors aprovades mitjançant l'Ordre 3/2014, de 24 de febrer.

Destinataris 

"Promotors de formació Administració Local",cal que el promotor estiga prèviament registrat en aquest portal.

Termini de sol·licitud

Trenta dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV Núm. 9546 de 3 de març 2023.

MÈS INFORMACIÓ

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2023