Ajudes i subvencions

Fins al 31/12/2023  | Ajudes i subvencions

Sol·licitud d'inscripció, com a demandant d'habitatge, en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana, modificació de la inscripció i baixa en el Registre de Demanda d'Habitatge.

L'objecte del tràmit és:
- La inscripció com a demandant d'habitatge en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de facilitar l'accés a habitatge protegit o del patrimoni públic de la Generalitat Valenciana, en qualsevol modalitat i règim d'ús o accés.
- La modificació de les dades dades inscrites en Registre per al seu seguiment i actualització.
- La inscripció de la baixa en el Registre. La baixa de la inscripció en el registre comportarà el tancament de la fulla registral.

Interessats

- En els casos d'inscripció i modificació, podrà realitzar el tràmit qualsevol persona física que represente a la unitat de convivència.

- En el cas de baixa en el Registre de Demanda el tràmit es realitzarà per la persona representant de la unitat de convivència, mitjançant sol·licitud signada per totes les persones majors d'edat i menors emancipades que formen part d'aquesta.

Termini de sol·licitud:  12-09-2023 - 31-03-2024

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes destinades a la digitalització de les comunitats de béns, les societats civils amb objecte mercantil, les societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida, dels segments I, II, i III, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2026, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el PRTR (PKD)

Les ajudes (el dret de les quals al cobrament es denomina a l'efecte d'aquesta convocatòria "bo digital") d'aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa, atorgades mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l'adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat les referències del qual es troben accessibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital, regulat en l'article 12 de les Bases Reguladores.

Interessats

Comunitats de béns, societats civils amb objecte mercantil, societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida, el domicili fiscal de la qual estiga situat en territori espanyol.

Termini de sol·licitud:  12-09-2023 - 31-12-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes a través del Programa de Capacitats Emprenedores per a l'acceleració de Startups «Programa d'Acceleració de Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Impulsar el creixement i desenvolupament de les startups i emprenedors innovadors, a través del programa de capacitats emprenedores «Programa d'Acceleració de Startups», en les seues modalitats «Programa d'Acceleració de Startups- Regional» i «Programa d'Acceleració de Startups- Sectorial», d'acord amb el que es preveu en les bases reguladores de la concessió d'ajudes publicades medien-te l'Ordre ICT/748/2022, de 28 de juliol, i la seua modificació mitjançant Ordre ICT/843/2023, de 19 de juliol.

Interessats

Empreses emergents conforme a la definició de startup, emprenedors innovadors.

Termini de sol·licitud:  05-09-2023 - Fins que  s'esgote el crèdit pressupostari total
establit en la convocatòria

MÉS INFORMACIÓ


Subvencions a les llibreries de la CV per a potenciar les activitats culturals de promoció del llibre i la lectura.

Per a la promoció del llibre i la lectura, i afavorir el foment de les llibreries com a establiments d'espais culturals i de negoci oberts al públic, dedicats principalment a la venda de llibres, amb repercussió directa en la qualitat del servei prestat a les persones usuàries.

Interessats

Les llibreries o els establiments de comerç al detall que, formalment constituïdes com a empreses de caràcter privat, bé com a persones jurídiques, físiques o comunitats de béns, i situades a la Comunitat Valenciana, tinguen com a activitat principal la venda de llibres, disposen, com a mínim, en qualitat de titulars de l'activitat d'un establiment físic obert al públic en general, amb un fons editorial variat i un horari comercial regular i estiguen donades d'alta en la classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE) amb el codi 476.1 o 476.2.

Termini de sol·licitud:  03-11-2023 – 16-11-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ajudes Next Generation EU). Convocatòria 2023.

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, tant en l'àmbit urbà com rural, per al finançament d'obres o actuacions en els edificis d'ús predominant residencial en les quals s'obtinga una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria.

Interessats

Ajuntaments / Ciutadania.

Termini de sol·licitud: 28-12-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes a les actuacions de l’eficiència energètica en els habitatges en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (ajudes Next Generation EU). Convocatòria 2023.

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges. 

Interessats

Ajuntaments / Ciutadania.

Termini de sol·licitud: 28-12-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes a les actuacions de millora de l’accessibilitat als habitatges en el marc del Pla Estatal per a l’accés d’habitatge 2022-2025. Convocatòria 2023.

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, en el qual l'únic criteri d'atorgament de la subvenció serà el rigorós ordre de presentació de sol•licituds, per al finançament d'obres o actuacions en els edificis d'habitatges de tipologia residencial col•lectiva en les quals s'obtinga una millora de l'accessibilitat en els elements comuns.

Interessats

Ajuntaments / Ciutadania.

Termini de sol·licitud: 28-12-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajuda personal per a unitats de convivència, en situació de vulnerabilitat econòmica, propietàries o usufructuàries d’habitatges inclosos en un edifici objecte de rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ajudes Next Generation EU). Convocatòria 2023.

Concedir ajudes personals, quan s'identifiquen situacions de vulnerabilitat econòmica en alguna de les unitats de convivència propietàries o usufructuàries dels habitatges inclosos en un edifici objecte de rehabilitació, tant en l'àmbit urbà com rural, per al finançament d'obres o actuacions en els edificis d'ús predominant residencial en els quals s'obtinga una millora acreditada de l'eficiència energètica.

Interessats

Ciutadania.

Termini de sol·licitud: 28-12-2023

MÉS INFORMACIÓ


Sol·licitud de beques i ajudes per a les persones treballadores desocupades que participen en accions formatives finançades en el marc de l'oferta formativa de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

Objecte

L'objecte és establir en l'àmbit de la Comunitat Valenciana els aspectes corresponents a la sol·licitud, tramitació i pagament de les ajudes destinades a les persones treballadores desocupades que participen en les accions formatives finançades per LABORA – Servei Valencià d'Ocupació i Formació, de conformitat amb el que es preveu en les bases reguladores d'aquestes ajudes, recollides en l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, reguladora del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament finançament i l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, per la qual es regula l'oferta formativa del sistema de Formació professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals efectuada per les administracions competents, s'estableixen bases reguladores, així com les condicions per al seu finançament.

Interessats

Seran persones beneficiàries de les ajudes i beques regulades en la present resolució l'alumnat desocupat participant en les següents accions formatives finançades per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, desenvolupades per entitats a l'empara de les convocatòries de concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació i en Centres propis de Formació de Labora, Centres Integrats Públics de Formació Professional de la Generalitat i Instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana.

Termini: 30-05-2023 – 31-12-2023

MÉS INFORMACIÓ 


Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació en edifici, Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i Programa d'ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació
 

Interessats

Persones físiques i jurídiques

 Cobertura

Entre el 40 i el 80% fins un màxim de 6.300 i 18.800 € (caràcter general) i fins el 100% en cas de vulnerabilitat

Termini de sol·licitud: 

06/06/2023 a 28/12/2023 Concessió per ordre de sol·licitud

MÉS INFORMACIÓ


Premis projectes emprenedors a les dones en el sector primari

Objecte

Reconèixer el paper fonamental i la contribució de les dones que desenvolupen projectes relacionats amb l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la indústria agroalimentària, la comercialització alimentària, la prestació de serveis inherents a aquests sectors, la integració social, així com aquelles activitats en el medi rural o en el sector pesquer i aqüícola valencià, que amb la seua labor contribueixen al desenvolupament rural, la sostenibilitat, la revitalització de les seues localitats i la innovació de la societat.

Destinataris 

  • Empreses
  • Ciutadania

Termini de sol·licitud: Fins al 31-12-2023

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2023