Ajudes i subvencions

Fins al 28/07/2023  | Ajudes i subvencions

Ajudes directes als col·lectius més vulnerables amb hipoteca a tipus d'interés variable

L'objecte d'aquesta convocatòria d'ajudes directes és fer costat als col·lectius més vulnerables amb hipoteca en règim de tipus d'interés variable, amb residència habitual en la Comunitat Valenciana.

La finalitat de la subvenció és reduir la probabilitat de la pèrdua de l'habitatge habitual per part dels col·lectius més vulnerables en risc d'exclusió per no poder afrontar el pagament de les quotes hipotecàries.


IMPORTANT. La inscripció es realitza en dues fases:

1. Sol·licitud cita prèvia a nom del sol·licitant (no necessària signatura electrònica). Termini de cita prèvia: des de les 9:00h del 25 de maig de 2023 a les 23:59h del 15 de setembre de 2023.
Enllaç a la sol·licitud de cita prèvia: https://eturnos.gva.es/eturnos-front/hipo2023/index.html?idioma=es o https://eturnos.gva.es/eturnos-front/hipo2023/index.html?idioma=ca

2. Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica) dins del període o franja de temps assignada per la cita prèvia.

On consultar dubtes sobre el tràmit:

Telèfon de suport: 960.990.104
Correu per a dubtes funcionals: ajudes_hipoteques@gva.es
Correu per a dubtes tècnics: generalitat_en_red@gva.es

Horari d'atenció: de dilluns a divendres, excepte festius nacionals, de 09.00 a 15:00h

Interessats

Podran sol·licitar les subvencions contemplades en aquesta convocatòria les persones físiques que tinguen la consideració d'integrant d'un col·lectiu vulnerable, entenent que aquesta situació ocorre quan, sent persona física, els ingressos bruts anuals de la unitat familiar siguen iguals o inferiors a 33.600 euros.

S'estableixen dos trams d'ajuda en funció del nivell d'ingressos bruts anuals acreditat per la unitat familiar i el pes de la càrrega financera hipotecària sobre els ingressos nets anuals.

a) Per a ingressos bruts anuals iguals o inferiors 25.200 euros i una càrrega financera sobre ingressos nets anuals igual o superior al 40%: ajuda de 600 euros.

b) Per a ingressos bruts anuals iguals o inferiors 33.600 euros i superiors a 25.200 euros i una càrrega financera sobre ingressos nets anuals igual o superior al 50%: ajuda de 300 euros.

MÉS INFORMACIÓ


Sol·licitud de beques i ajudes per a les persones treballadores desocupades que participen en accions formatives finançades en el marc de l'oferta formativa de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

Objecte

L'objecte és establir en l'àmbit de la Comunitat Valenciana els aspectes corresponents a la sol·licitud, tramitació i pagament de les ajudes destinades a les persones treballadores desocupades que participen en les accions formatives finançades per LABORA – Servei Valencià d'Ocupació i Formació, de conformitat amb el que es preveu en les bases reguladores d'aquestes ajudes, recollides en l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, reguladora del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament finançament i l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, per la qual es regula l'oferta formativa del sistema de Formació professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals efectuada per les administracions competents, s'estableixen bases reguladores, així com les condicions per al seu finançament.

Interessats

Seran persones beneficiàries de les ajudes i beques regulades en la present resolució l'alumnat desocupat participant en les següents accions formatives finançades per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, desenvolupades per entitats a l'empara de les convocatòries de concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació i en Centres propis de Formació de Labora, Centres Integrats Públics de Formació Professional de la Generalitat i Instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana.

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives a la Comunitat Valenciana

Objecte
L'objecte de les subvencions és cobrir parcialment les despeses derivades del manteniment de les explotacions dels ramaders ecològics certificats que realitzen pràctiques extensives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Interessats

Persones (físiques i jurídiques) ramaderes que tinguen la seua explotació ramadera inscrita en el Registre de productors del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes corresponents al Pla VERDEA, programa d'ajudes per a fomentar actuacions SbN, Solucions Basades en la Naturalesa, dirigides a la renaturalització de l'entorn construït en l'àmbit de l'arquitectura, i convocatòria corresponent a l'exercici 2023

Objecte
Cofinançament d'actuacions SbN, Solucions Basades en la Naturalesa, dirigides a la renaturalització i resiliència en l'entorn urbà de la Comunitat Valenciana i així ajudar a reduir les conseqüències del canvi climàtic i aconseguir mitigar l'efecte illa de calor per a millorar l'habitabilitat i la qualitat de vida de les persones dels entorns urbans, de les generacions actuals i futures.

Interessats

a. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguen titulars de l'espai urbà i/o edificacions sobre les quals s'instal·len la solució SbN.
b. Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, constituïdes conforme al que es disposa per l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.
c. Els propietaris que de forma agrupada siguen propietaris d'edificis, que reunisquen els requisits establits en l'article 396 del Codi Civil i no hagueren atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.
d. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, que acrediten aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgue facultat expressa per a escometre l'actuació.
e. Les administracions locals i altres entitats del sector públic d'àmbit local que ostenten la titularitat patrimonial de l'immoble o espai urbà, o justifiquen estar en disposició d'adquirir-ho.

MÉS INFORMACIÓ
 


Subvencions per al finançament d’actuacions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 destinades a entitats sense ànim de lucre

Objecte

Convocar les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament d’actuacions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible en el marc de l’Agenda 2030 per entitats sense ànim de lucre a la Comunitat Valenciana.

Interessats
Podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta convocatòria les associacions i organitzacions sense ànim de lucre amb domicili social a la Comunitat Valenciana, legalment constituïdes i inscrites en la data de publicació de la corresponent convocatòria en el registre corresponent segons la seua naturalesa jurídica, amb més de quatre anys d’activitat i que disposen de la seu central o d’una delegació permanent en el territori.

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes per les quals s'estableixen les bases reguladores de les ajudes d'intervenció en el sector apícola a la Comunitat Valenciana

Objecte

Convocar per a l'anualitat 2023 les ajudes regulades en l'Ordre 8/2023, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes d'intervenció en el sector apícola de la Comunitat Valenciana.

Interessats

• Les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, titulars d’explotacions apícoles, incloses aquelles que siguen integrants d’explotacions de titularitat compartida que preveu la Llei 35/2011, de 4 d’octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries.
• Les agrupacions d'apicultors/ores, en la mesura que els seus socis o associats beneficiaris de les ajudes que estableix aquesta ordre complisquen els requisits que estableix l'apartat anterior.

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes dirigides a l'impuls al turisme responsable i la lluita contra l'intrusisme en els allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana.
 

Objecte

Incentivar la realització durant 2023 de projectes dirigits a impulsar el turisme responsable i la lluita contra l'intrusisme en els allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana.

Interessats

Entitats: Associacions de la Comunitat Valenciana que desenvolupen projectes dirigits a impulsar el turisme responsable i la lluita contra l'intrusisme en els allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana.

MÉS INFORMACIÓ


Sol·licitud de subvenció per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic per a l'exercici 2023.

 

Objecte

Actuacions de millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic, a través de l'eliminació de barreres en els àmbits i línies d'actuació següents:

a) Adquisició d'equipaments per a eliminació de barreres en espais públics i elements d'ús públic:
- Equipament en edificis de pública concurrència de titularitat pública o privada, pertanyents a entitats locals o entitats sense ànim de lucre destinats a l'acció social de les persones amb diversitat funcional o amb dret d'ús a favor d'aquestes entitats sense ànim de lucre, mitjançant l'establiment de mecanismes i alternatives tècniques.
- Equipament destinats a Punts de Platja Accessibles per a facilitar l'accessibilitat universal.
- Equipament destinat a parcs públics urbans per a facilitar l'accessibilitat universal.
- Promoció de l'accessibilitat de la comunicació, establint mecanismes i alternatives tècniques que facen accessibles els sistemes de comunicació i senyalització en els àmbits anteriors.

b) Obres d'adaptació de platges urbanes en platges accessibles.

Interessats

Entitats locals i entitats sense fi de lucre, que siguen titulars d'espais públics i/o edificis de pública concurrència.

MÉS INFORMACIÓ


Programa 1. Impuls a la competitivitat de les empreses i el màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana.

 

Objecte

Incentivar la realització, durant 2023, de projectes que, a través de la digitalització, la millora de la sostenibilitat, accessibilitat, i posada en mercat de productes i/o serveis, contribuïsquen a millorar la competitivitat empresarial i la visibilitat en el mercat nacional i internacional de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana.

Interessats

1. Les empreses turístiques, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, incloses les comunitats de béns i les societats civils, que estiguen inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana a data d'inici del termini de presentació de sol·licituds establit en l'article 6.1 de la resolució de convocatòria d'aquestes ajudes, formen part d'algun dels següents col·lectius:
a) Titulars d'establiments d'allotjament turístic inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.
Es consideraran beneficiàries les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, càmpings, blocs i conjunts d'apartaments turístics, empreses gestores d'habitatges d'ús turístic i allotjaments rurals de la Comunitat Valenciana.
b) Titulars d'agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.
c) Empreses de turisme actiu inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

2. Empreses, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, incloses les comunitats de béns i les societats civils, que a data d'inici del termini de presentació de sol·licituds establit en l'article 6.1 de la resolució de convocatòria d'aquestes ajudes, estiguen adherides a algun dels següents Programes:
- CREATURISME
- L'EXQUISIT MEDITERRANI.

MÉS INFORMACIÓ


Programa 2. Impuls a esdeveniments musicals, esportius i culturals d'impacte turístic.

 

Objecte

Incentivar la realització durant l'any 2023 d'esdeveniments musicals, esportius i culturals a la Comunitat Valenciana que tinguen impacte turístic i generen fluxos de demanda cap a la nostra destinació, així com la desestacionalització de l'activitat turística.

Interessats

1. Les empreses turístiques, siga quina siga la seua naturalesa jurídica, incloses les comunitats de béns i les societats civils, que estiguen inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana en data d'inici del termini de presentació de sol·licituds que estableix l'article 6.1 de la resolució de convocatòria d'aquestes ajudes, que formen part d'algun dels col·lectius següents:

a) titulars d’establiments d’allotjament turístic inscrits en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana.

Es consideraran beneficiàries les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d’establiments hotelers, càmpings, blocs i conjunts d’apartaments turístics, empreses gestores d’habitatges d’ús turístic i allotjaments rurals de la Comunitat Valenciana.

b) Titulars d’agències de viatge inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana.

c) Les empreses de turisme actiu inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana.

2. Empreses, siga quina siga la seua naturalesa jurídica, incloses les comunitats de béns i les societats civils que, en data d'inici del termini de presentació de sol·licituds establit en l'article 6.1 de la resolució de convocatòria d'aquestes ajudes, estiguen adherides a algun dels programes següents:
- CREATURISME
- L'EXQUISIT MEDITERRANI

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana

Objecte

L'objecte de les ajudes és fomentar la producció ecològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el programa de la qualitat dels aliments regulat en el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, a través del suport a les activitats subvencionables indicades en l'apartat "Informació complementària".

Interessats

Les persones físiques o jurídiques inscrites en Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses), d'acord amb l'article 4 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.

Termini de sol·licitud

11-05-2023 – 31-05-2023

MÉS INFORMACIÓ


Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació en edifici, Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i Programa d'ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació
 

Interessats

Persones físiques i jurídiques

 Cobertura

Entre el 40 i el 80% fins un màxim de 6.300 i 18.800 € (caràcter general) i fins el 100% en cas de vulnerabilitat

Termini de sol·licitud: 

06/06/2023 a 28/12/2023 Concessió per ordre de sol·licitud

MÉS INFORMACIÓ


Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida derivada de la racionalització de la jornada laboral (AVALEM EXPERIÈNCIA). EJORNA 2023

Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació, la contractació de la qual es derive de la racionalització voluntària de la jornada laboral en l'entitat ocupadora sol·licitant.

Interessats

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana que: a) o bé participen en el “programa d'ajudes per a l'establiment d'incentius a la reducció de la jornada laboral a quatre dies o trenta-dues hores setmanals i a la millora de la productivitat en les empreses valencianes”, regulat en l'Ordre 7/2022, de 16 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV 9372 de 30.06.2022) en la seua convocatòria per a l'exercici 2022 (resolució de 2 d'agost de 2022 de la direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral (DOGV núm. 9411 de 24/08/2022)), o en la seua convocatòria per a l'exercici 2023 (resolució de 4 d'abril de 2023, de la direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral (DOGV Núm. 9570 DE 6/4/2023)) b) o, en cas contrari, que hagen acordat amb la representació sindical racionalitzar la jornada laboral de la plantilla, és a dir, reduir la jornada laboral a quatre dies o trenta-dues hores setmanals que afecte part o a la totalitat de la seua plantilla, sense que en cap cas afecte les retribucions salarials que legal o convencionalment resulten d'aplicació si s'haguera mantingut el 100% de la duració ordinària de la jornada i havent de mantindre en idèntics termes i imports les bases de cotització que resultarien aplicables si es mantinguera el 100% de la jornada ordinària de treball.

Termini de sol·licitud: Fins al 31-10-2023

MÉS INFORMACIÓ


Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits per a l’exercici 2023

Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació a jornada completa, durant almenys vint-i-quatre mesos, de les persones desocupades que, sense haver tingut relació laboral en els 6 mesos previs amb cap ocupador vinculat amb l'empresa sol·licitant, pertanguen a algun dels següents col·lectius:

S'entendrà que existeix vinculació entre ocupadors quan un participa directament o indirectament en la gestió o propietat de l'altre.

Interessats

Persones desfavorides:

a) Persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 6 mesos previs.

b) Joves menors de 24 anys.

c) Persones majors de 50 anys.

Persones molt desfavorides:

a) Persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 24 mesos previs.

b) Joves menors de 24 anys i persones majors de 50 anys que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 12 mesos previs.

Termini de sol·licitud: Fins al 1-09-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2023. Internacionalització.

OBJECTE

La concessió d'ajudes a fi d'afavorir la internacionalització de les empreses valencianes i la promoció dels seus productes (bens i/o serveis) en el exterior, així com contribuir a la realització d'accions promocionals que permeten incrementar i consolidar la presència d'aquestes en els mercats internacionals.

INTERESSATS

1. Podran ser beneficiàries de les ajudes les petites i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, que s'especifiquen en cada apartat de la resolució de convocatòria.

Termini de sol·licitud: 09-06-2023

MÉS INFORMACIÓ


Procediment per a la concessió d'ajudes incloses en la sol·licitud única - PAC 2023

OBJECTE

1. La concessió i el pagament de l'ajuda bàsica a la renda.

2. La concessió i el pagament de l'ajuda redistributiva complementària a la renda per a la sostenibilitat.

3. La concessió i el pagament de l'ajuda complementària a la renda per a joves agricultors i joves agricultores.

4. La concessió i el pagament de les ajudes corresponents als règims voluntaris en favor del clima i el medi ambient:
- Ecorègims d’agricultura de carboni i agroecologia: pastura extensiva, segada i biodiversitat en les superfícies de pastures.
- Ecorègims d’agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu.
- Ecorègims d’agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos.
- Ecorègims d’agroecologia: espais de biodiversitat.

5. Pagaments directes associats a les persones agricultores.
- Ajuda associada a la producció sostenible de proteïnes d’origen vegetal. Pla proteic.
- Ajuda associada a la producció sostenible d’arròs.
- Ajuda associada a la producció sostenible de remolatxa sucrera.
- Ajuda associada a la producció sostenible de tomaca per a transformació.
- Ajuda associada a productors de fruita seca en àrees amb el risc de desertificació.
- Ajuda associada a la producció tradicional de pansa.
- Pagament específic al cultiu del cotó.
- Ajuda associada a l'olivar amb dificultats específiques i alt valor ambiental.

6. Pagaments directes associats a les persones ramaderes.
- Ajuda associada per als ramaders extensius de boví de carn.
- Ajuda associada per a l’engreix de jònecs en l’explotació de naixement.
- Ajuda associada a la producció sostenible de llet de vaca.
- Ajuda associada per a les persones ramaderes extensives i semiextensives d’oví i caprí de carn.
- Ajuda associada per a la producció sostenible de llet d’ovella i cabra.
- Ajuda associada per a les persones ramaderes extensives i semiextensives d’oví i caprí sense pastures a la seua disposició i que pasturen superfícies de restollades, guarets i restes hortofructícoles.

7. Pagament anual per les ajudes relatives a intervencions per al desenvolupament rural assimilades al SIGC a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i en el PEPAC:
- Compromisos agroambientals en superfícies agràries: apicultura per a la biodiversitat.
- Compromisos agroambientals en superfícies agràries: protecció avifauna (aus estepàries).
- Compromisos agroambientals en superfícies agràries: manteniment o millora d’hàbitats i d’activitats agràries tradicionals (cultiu d’arròs) que preserven la biodiversitat.
- Compromisos agroambientals en agricultura ecològica.
- Compromisos de conservació de recursos genètics: conservació ovella guirra.

8. Pagament anual per les ajudes relatives a intervencions per al desenvolupament rural assimilades al SIGC a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2022, en els termes que estableix l'Ordre 6/2015, 27 de febrer de 2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua:
- Ajudes a zones de muntanya.
- Ajudes amb limitacions naturals diferents de les de muntanya.

Destinataris

Titulars d'una explotació agrària en la qual la majoria de la superfície estiga situada en el territori en la Comunitat Valenciana o, en cas de no disposar de superfícies, que l'explotació ramadera estiga situada en territori de la Comunitat Valenciana.

Termini de presentació: 31-05-2023
 

MÈS INFORMACIÓ


Premis projectes emprenedors a les dones en el sector primari

Objecte

Reconèixer el paper fonamental i la contribució de les dones que desenvolupen projectes relacionats amb l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la indústria agroalimentària, la comercialització alimentària, la prestació de serveis inherents a aquests sectors, la integració social, així com aquelles activitats en el medi rural o en el sector pesquer i aqüícola valencià, que amb la seua labor contribueixen al desenvolupament rural, la sostenibilitat, la revitalització de les seues localitats i la innovació de la societat.

Destinataris 

  • Empreses
  • Ciutadania

Termini de sol·licitud: Fins al 31-12-2023


ECOVUL 2023 - Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables.

Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades pertanyents a algun dels col·lectius vulnerables.

Destinataris 

  • Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública.
  • Persones desocupades de llarga durada.
  • Persones majors de 50 anys.
  • Persones amb diversitat funcional.
  • Dones víctimes de violència de gènere.
  • Dones víctimes de violència sexual.
  • Dones víctimes de tràfic.
  • Dones cap de família monoparental femenina.

Interessats
Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

Termini de sol·licitud: 31-05-2023

Requisits: No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

Més informació

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2023