Ajudes a la compra d'habitatges 2022

Fins al 30/09/2022 |Ajudes i subvencions

AJUDES A LA COMPRA D'HABITATGES PER A PERSONES JOVES 2022

El seu objectiu és afavorir l'accés a l'habitatge en règim de propietat per a persones joves, en municipis amb risc de despoblació, rurals, nuclis de població de xicoteta grandària, en qualsevol cas de menys de 10.000 habitants.

Requeriments

Podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d'edat i menors de 35 anys adquirents d'un habitatge que reunisquen els següents requisits:

a) Tindre menys de 35 anys, inclosa l'edat de trenta-cinc anys, en el moment de sol·licitar l'ajuda o en el moment de la subscripció del contracte públic o privat d'adquisició d'habitatge, havent de concórrer aquest requisit en tots els compradors de l'habitatge, si foren varis.

b) Posseir la nacionalitat espanyola, o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa. En el cas dels estrangers no comunitaris hauran de tindre residència legal a Espanya.

c) Haver subscrit o estar en condicions de subscriure un contracte públic o privat d'adquisició d'habitatge localitzat en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària, inclòs el supòsit d'habitatge edificat o a edificar sobre un dret de superfície la titularitat de la qual recaiga en un tercer, des de l'1 de gener de 2022. Es considerarà que s'està en condicions de subscriure un contracte, si hi ha contracte d'arres o contracte que acredite el compromís de la compra.

d) Tindre uns ingressos iguals o inferiors a 3 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

Aquest llindar serà de 4 vegades el IPREM si es tracta de persones amb discapacitat i de 5 vegades el IPREM quan es tracte de persones amb discapacitat d'algun dels següents tipus:

i) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per 100

ii) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per 10.

e) Acreditar uns ingressos equivalents com a mínim a 0,3 vegades el IPREM

f) Que l'habitatge a adquirir vaja a constituir la residència habitual i permanent de la persona o persones beneficiàries per un termini mínim de 5 anys des de la data de la seua adquisició, havent de ser ocupada en el termini màxim de 3 mesos des del seu lliurament per la persona o entitat venedora.

El termini de 5 anys podrà ser inferior quan sobrevinguen canvis de domicili per raons laborals o quan s'aliene l'habitatge reinvertint el total de l'import obtingut amb l'alienació en l'adquisició d'un altre habitatge habitual i permanent que s'adeqüe a les noves circumstàncies familiars de la persona beneficiària. A aquest efecte, els beneficiaris de l'ajuda hauran de sol·licitar l'autorització de llibertat de cessió a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la província on se situe l'habitatge que resoldrà el procedent.

I això sense perjudici del règim jurídic que poguera derivar-se del Pla Estatal d'Habitatge a l'empara del qual s'haguera construït l'habitatge, si aquesta estiguera sotmesa a algun règim de protecció pública.

g) Que el preu d'adquisició de l'habitatge, sense les despeses i tributs inherents a l'adquisició, siga igual o inferior a 120.000 euros. Si la compravenda incloguera annexos com a garatge o traster, el preu de cadascun d'ells haurà d'estar desglossat figurant el preu de cadascun dels elements per separat.

Si en el preu total s'inclogueren annexos com a garatge i traster, i el preu de cadascun d'ells no estiguera desglossat figurant únicament l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de l'habitatge com el 80 per 100 del preu total del contracte quan aquest incloga habitatge i garatge; 95 per 100 quan el contracte incloga habitatge i traster i 75 per 100 quan el contracte incloga habitatge, garatge i traster.

h) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions públiques.

i) No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies que determina l'article 13 apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Més informació

També et pot interessar:

Fins al 30/09/2022 | Ajudes i subvencions

Fins al 02/10/2022 | Taller

Fins al 07/10/2022 | Taller

Fins al 10/10/2022 | Oposició pública i borses de treball

Fins al 11/10/2022 | Oferta de treball

Fins al 11/10/2022 | Cursos

Fins al 14/10/2022 | Premis

Fins al 15/10/2022 | Convocatòries

Fins al 31/10/2022 | Ajudes i subvencions

Oferta de treball

Etiquetes

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Cultural de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Gerència i Comunicació:

607 334 445 - comunicacio@macma.org

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

653 492 156 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Cultural de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2022