Beca per a la realització de pràctiques professionals de documentalista en l'INVASSAT

Fins al 06/12/2023  | Beques i ajudes

BECA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS DE DOCUMENTALISTA EN L'INVASSAT.

QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX?

Es convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals en el Centre de documentació adscrit al Servei d'Assistència i Promoció de l'INVASSAT al carrer València 32 de Burjassot (València). L'activitat pràctica a desenvolupar serà l'específica del perfil professional i beca convocada.

REQUISITS

1. Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria hauran de reunir els requisits que se citen a continuació, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 

a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció. 

b) No ser major de 35 anys. 

c) Estar en possessió del títol de grau en Informació i Documentació o de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o llicenciatura en Documentació o del títol universitari oficial de grau equivalent d'acord amb els plans d'estudi vigents o titulació equivalent, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen passat més de cinc anys des de la seua obtenció. 

d) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals realitzades en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos. De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona del Decret 132/2009, l'esmentat termini començarà a computar-se a partir del 9 de setembre de 2009. 

e) No trobar-se incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud. 

f) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. 

2. No podran optar a aquesta beca les persones que en el moment de publicar-se la convocatòria estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està gaudint o que queden menys de dos mesos per a la seua finalització.

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

Podran optar a l'obtenció de la beca les persones amb títol de grau en Informació i Documentació o de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o llicenciatura en Documentació o del títol universitari oficial de grau equivalent d'acord amb els plans d'estudi vigents o titulació equivalent, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen passat més de cinc anys des de la seua obtenció.

OBSERVACIONS

DURACIÓ 

El període de gaudi de la beca serà d'un any comptat a partir de l'u de desembre de 2023 o des de la data que s'indique expressament en la resolució de concessió, en cas que esta fora posterior. No obstant això, aquest període podrà prorrogar-se sense necessitat de nova convocatòria per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que existisca disponibilitat pressupostària en els següents pressupostos anuals de la Generalitat i l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle. 

BORSA DE RESERVA 

Finalitzat el procés de selecció, la comissió avaluadora en el termini de 10 dies, elaborarà una proposta de resolució que contindrà la persona aspirant beneficiària, així com una bossa de reserva per a l'especialitat de la beca a la qual s'opte constituïda per aquelles que, havent superat totes les fases de la convocatòria, no resulten adjudicatàries de les beques, prioritzada per ordre de puntuació per a cobrir les vacants que puguen sorgir durant el període de gaudi.

Organisme: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT.

Termini de sol·licitud: OBERT (21-11-2023 -- 05-12-2023).

 

Més informació.

 

També et pot interessar:

Fins al 09/03/2024 | 8 de març

Fins al 11/03/2024 | 8 de març

Fins al 30/04/2024 | 8 de març

label Etiquetes

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2024